Ispiši ovu stranicu

Upisi djece u Dječji vrtić Kalimero-Scuola dell'infanzia Calimero za pedagošku 2018./2019. Godinu

26 April, 2018 Napisao/la  Pročitano 527 puta
Objavljeno u Upisi
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Na temelju članka 1. a i 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 11. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić ”Kalimero” – Scuola dell'infanzia ''Calimero'' , Brtonigla – Verteneglio od 30. kolovoza 2011 . godine, predškolska ustanova Dječji vrtić ”Kalimero” – Scuola dell'infanzia , Brtonigla – Verteneglio objavljuje

Klasa : 601-02 /18 -01/01
Ur.broj: 2105/04-10-02-18-01

 

JAVNU OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ KALIMERO ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU

 

Zahtjevi se podnose za ostvarivanje sljedećih programa predškolskog odgoja i obrazovanja:

1. 10-SATNI REDOVITI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE NA HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU

2. 10-SATNI REDOVITI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE NA TALIJANSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU Ž

3. 10-SATNI DVOJEZIČNI (HRVATSKO - TALIJANSKI ) PROGRAM – JASLICE

4. PROGRAM PREDŠKOLE U TRAJANJU OD 250 SATI

– obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom.

 

Predaja dokumentacije za upis polaznika u predškolsku ustanovu vršit će se od 2. do 16. svibnja 2018. godine u DJEČJEM VRTIĆU KALIMERO – SCUOLA DELL'INFANZIA CALIMERO, Dudova 24, BRTONIGLA svakog radnog dana, u vremenu od 9,00 – 15,00 sati.

Roditelji ne trebaju dovoditi djecu prilikom predaje dokumentacije.

Obrasci za upis, te popis potrebne dokumentacije koju ste obvezni priložiti možete pronaći na web stranicama Dječjeg vrtića Kalimero-Scuola dell'infanzia Calimero www.vrtic-kalimero.hr

Rezultati upisa biti će objavljeni najkasnije do 15.lipnja 2018 godine.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Dječjem vrtiću Kalimero – Scuola dell'infanzia Calimero na brojeve telefona: 774 – 369 , mob. 095 383 65 88

 

Ravnateljica
Sandra Urbanek

 

In conformità agli art. 1 e 23 della Legge sull’educazione prescolare (GU 10/97, 107/07, 94/13) e all'art. 11 del Regolamento sulle iscrizioni e sulle misure per l'iscrizione dei bambini alla Scuola dell'infanzia ''Calimero'', Brtonigla-Verteneglio del 30 agosto 2011, l'istituzione prescolare Dječji vrtić ”Kalimero” – Scuola dell'infanzia , Brtonigla – Verteneglio pubblica:

Sigla amm. : 601-02 /18 -01/01
Num.prot.: 2105/04-10-02-18-01

 

AVVISO PUBBLICO PER LE ISCRIZIONE DEI BAMBINI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA CALIMERO PER L'ANNO PEDAGODICO 2018/2019

 

Le richieste vanno inoltrate per la realizzazione dei seguenti programmi di educazione prescolare:

1. PROGRAMA REGOLARE DELLA DURATA DI 10 ORE IN LINGUA E LETTERATURA CROATA

2. PROGRAMA REGOLARE DELLA DURATA DI 10 ORE IN LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

3. PROGRAMA REGOLARE DELLA DURATA DI 10 ORE - BILINGUE ( CROATO -ITALIANO) - SEZIONE NIDO

4. PROGRAMMA PRESCOLARE DELLA DURATA DI 250 ORE

- Obbligatorio e gratuito per bambini durante l'anno che precede l'inizio della scuola elementare e che non sono iscritti al programma regolare.

 

La consegna dei documenti per l'iscrizione dei bambini nell’istituzione prescolare può essere effettuata dal 02 al 16 maggio 2018 presso la SCUOLA DELL'INFANZI CALIMERO- DJEČJI VRTIĆ KALIMERO, Via dei Gelsi 24, VERTENEGLIO durante i giorni lavorativi, dalle ore 9,00 alle ore 15,00.

Non è necessario che i genitori portino i bambini durante la consegna dei documenti.

I moduli per l'iscrizione, e la lista dei documenti richiesti che devono essere allegati alla domanda, potete trovarli sulla pagina web della Scuola dell'infanzia Calimero www.vrtic-kalimero.hr

I risultati delle iscrizioni saranno pubblicati entro il 15 giugno 2018.

Informazioni più dettagliate si possono ricevere presso la Scuola dell‘infanzia Calimero - Dječji vrtić Kalimero ai seguenti numeri 774 – 369, cellulare 095 383 65 88.

 

La direttrice
Sandra Urbanek

Poslijednja izmjena dana Srijeda, 03 October 2018 19:17