Ispiši ovu stranicu

Natječaji za obavljane poslova radnog mjesta odgjitelj/ica

08 August, 2019 Napisao/la  Pročitano 184 puta
Objavljeno u Natječaji

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13),te na temelju 50.članka Statuta Dječjeg vrtića Kalimero-Scuola dell'infanzia Calimero Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kalimero -Scuola dell'infanzia Calimero raspisuje :

 

N A T J E Č A J E
za obavljane poslova radnog mjesta

 

1. ODGOJITELJ/ICA - na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica -povećan opseg posla za pedagošku godinu 2019./2020. od 1.09.2019 godine do 31.08.2020 godine .
2. ODGOJITELJ/ICA – na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa porodiljnog dopusta,puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica na talijanskom jeziku i pismu .

 

-Za natječaj pod rednim brojevima 1. potrebno je pasivno poznavanje talijanskoj jezika, pod rednim brojem 2. aktivno poznavanje talijanskog jezika i pisma.

Pristupnici/ce na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13).

Uz prijavu priložiti:

-presliku domovnice
-presliku diplome
-presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
-presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25, st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
-presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starijeg od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
-kratak životopis


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom na adresu: Dječji vrtić Kalimero – Scuola dell’infanzia Calimero Brtonigla – Verteneglio ,Dudova 24 a, 52474 Brtonigla , u roku od 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom: ”Natječaj za odgojitelja”. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat/kinja dužan/na je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova i ovjerene preslike traženih dokumenata.

Brtonigla, 6.kolovoza 2019.

 

Predsjednica Upravnog vijeća
Marija BuršićNatječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Kalimero – Scuola dell’infanzia Calimero Brtonigla –Verteneglio .